Feltételek

1.    A Szövetség tagja lehet természetes vagy jogi személy, amennyiben az alábbi kritériumoknak megfelel: 

  • rendszeresen és hivatásszerűen folytat előadó-művészeti vagy előadó-művészethez köthető tevékenységet, 

  • tevékenységének lényeges eleme a kísérletezés, az innováció, a művészetpedagógia és a szociális elkötelezettség, 

  • és aki/amely elfogadja a Szövetség Alapszabályát, az Alapszabályban foglalt Szövetségi célokat, hajlandó azok megvalósítása érdekében tevékenykedni, vállalja a Szövetségi tagsággal járó jogosultságok és kötelezettségek betartását, és  

  • legalább 3 tag ajánlja a felvételét a szervezetbe, és 

  • belépési szándékát belépési nyilatkozatának aláírásával kifejezésre juttatja, továbbá tagfelvételi kérelmét a Szövetség Elnöksége egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. 

Nem lehet a Szövetség rendes tagja az állam vagy önkormányzat tulajdonában vagy fenntartása alatt lévő szervezet. 

A Szövetségnek pártoló tagjai is lehetnek. A pártoló tag – az Alapszabály II. /3-5.) pontjaiban foglaltaktól eltérően – a Szövetség közgyűlésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik, nem választható a Szövetség tisztségviselőjének, sem szerveibe, nem köteles részt venni a Szövetség céljainak elérését szolgáló tevékenységben. Egyebekben a pártoló tag is tagnak minősül.  

A pártoló tagot a Közgyűlés az Elnökség javaslatára választja meg nyílt szavazással, egyszerű többséggel. 

2.    A Szövetség tagjává válást – az Egyesület www.fesz.org honlapján kitöltött és beküldött – belépési nyilatkozat benyújtásával kell kezdeményezni. A belépési nyilatkozat űrlapon meg kell jelölni legalább két ajánlót a Szövetség tagjai közül. A felvételi kérelemről az ügyvezető titkár 8 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a tagságot. A tájékoztatással egyidejűleg felhívja a tagokat az ajánlás lehetőségére, módjára és határidejére, amely legfeljebb 7 nap lehet.  

Ajánlást az a tag adhat, aki vagy amely 

  • legalább két éve a Szövetség tagja 

  • tagdíjfizetési kötelezettségét teljesítette. 

3.    A tagfelvételről az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, ha a jelentkező nem rendelkezik legalább három ajánlással a Szövetség tagjai részéről. A jelentkező tagfelvételt elutasító elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet.  

Amennyiben a kérelmező nem felel meg a tagsági feltételeknek, az Elnökség - a kérelmező egyetértése esetén - javaslatot tehet  a  Közgyűlésnek pártoló taggá választásra. 

Az Elnökség a tagfelvétel tárgyában a Közgyűlés döntését kérheti 

4.    A tagfelvételről szóló kérelem Közgyűlés elé terjesztéséről szóló elnökségi döntés meghozatalát, illetve a kérelmet elutasító elnökségi döntéssel  szembeni fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli  közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Elnökség, illetve a Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

5.    A tagfelvétel érdekében a jelentkezési űrlapot itt lehet kitölteni.